วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรมการใช้โปรแกรม Zoteroสำนักหอสมุดได้จัดอบรม การใช้โปรแกรมโอเพ่นซอส Zotero (www.zotero.org) ในการจัดทำส่วนอ้างอิง การจัดทำบรรณานุกรม สำหรับการเขียนบทความวิชาการหรือการเขียนรายงานการวิจัย โดยมี คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากร   


ผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมโอเพ่นซอส Zotero ในส่วนคณะศิลปะและการออกแบบ  มี อ. สุชีพ กรรณสูต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย อ.สุขเกษม อุยโต อ.อำพรรณี สะเตาะ และ อ.พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว จากสาขาศิลปะภาพถ่าย เข้าร่วมกับอบรมในครั้งนี้

สำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=zotero:starti,  www.slideshare.net