วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงการประกวดภาพถ่าย ชุด “คุณค่าของข้าวไทย”

โครงการประกวดภาพถ่า “คุณค่าของข้าวไทย”

การริเริ่มและดําเนินการโครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก บริษัทน้ํามันบริโภคไทยจำกัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ํามรําข้าว“คิง” ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย จึงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย "คุณค่าของข้าวไทย" ขึ้น และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีที่มีใจรักในการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายชุด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.KingRiceBranOil.com/activities_load.php


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการถ่ายภาพ จากการนำเสนอภาพเกี่ยวกับ "ข้าว" และวิถึชีวิต ความผูกพัน ของข้าวกับชาวนาไทย

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย

3. เพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงคุณค่าของข้าวไทยและกระตุ้นให้เกิดความรักหวงแหนข้าวไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ได้สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน ผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการจัดนิทรรศการภาพถ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มีใจรักการถ่ายภาพ

ชอบท่องเที่ยว ชื่นชมธรรมชาติ


หลักฐานการสมัคร

ใบสมัคร พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา


รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย

แนวความคิด

ภาพถ่ายในหัวข้อ "คุณค่าของข้าวไทย" เป็นภาพความงดงามที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึง "คุณค่าของข้าวไทย"


ประเภทของภาพ

1. ภาพสไลด์สี ขนาด 35 มม.

2. ภาพดิจิทัลสี


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด 10x12 นิ้ว โดยระบุรายละเอียดที่ด้านหลังภาพ ดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ

1.2 รายละเอียดของภาพถ่ายนั้น ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด

1.3 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

1.4 การลงนามรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

กรณีเป็นภาพสไลด์สี

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้นฉบับในกรอกพลาสติก ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพ ที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ

กรณีเป็นภาพดิจิทัล

1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ห้ามตัดต่อและซ้อนภาพ ขนาดของไฟล์ต้องมีความละอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน TIFF, JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 DPI (ไม่รับภาพที่เป็น Raw File และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดีรอม

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการประกวดใด ๆ มาก่อน และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย

3. ภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมด และภาพที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และสามารถดำเนินการจัดพิมพ์-เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางเจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

4. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และทางผู้จัดจะส่งคืนภาพที่ไม่ได้รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด์) ไปตามที่อยู่ของผู้ส่งเข้าประกวดที่ระบุไว้ในใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสามารถติดต่อรับคืนด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

8. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

9. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่าง ๆ ข้างต้น

10. รายละเอียดเงื่อนไขและใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ www.KingRiceBranOil.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด โทรศัพท์ (02) 249 9348-52 โทรสาร 02) 249 4914


วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

โดยส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่


บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

3366/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


รางวัล

เงินรางวัลรวม 65,000 บาท แบ่งเป็น


รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


หมายเหตุ ภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลานในพิธีมอบรางวัล จะได้รับของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ


คณะกรรมการตัดสิน

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ จำนวน 3 ท่าน

2. คณะผู้บริหารจากบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จำนวน 2 ท่าน


เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจาก

1. ความสวยงามของภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

2. เทคนิคการถ่ายภาพ


กำหนดการ

ปิดรับใบสมัครและผลงาน ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553