วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง: การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติกโฮลก้า

เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง : การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติกโฮลก้า (Transforming Chiang Mai : Creative Photography by Plastic Camera Holga)   ผลงานของ ผศ. อัษฎา โปราณานนท์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ระบบที่ปรึกษาการเรียน สาขาศิิลปะภาพถ่าย

สาขาศิลปะภาพถ่าย ได้สร้างระบบที่ปรึกษาการเรียน สาขาศิลปะภาพถ่าย ไว้บนเฟสบุ๊คส์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียน ตารางสอน และแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาจัดเตรียมข้อมูล และจัดแผนการเรียนของตัวเอง ก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือก่อนมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนในระบบการลงทะเบียนของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ให้ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยเพื่อดูข้อมูลตามบอร์ดที่ติดไว้ให้นักศึกษาดูเพียงอย่างเดียว เพื่อจัดทำแผนการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ

นอกเหนือจากนี้ หากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา (GPA) สูง และไม่มีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับการเรียน อาจจะขอดำเนินการปลดล็อคกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทางอีเมล์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละท่าน ในส่วนนี้ได้จัดทำแบบฟอร์ม Pre-Registration Form และแบบฟอร์มตารางเรียนไว้ให้เพื่อดาวน์โหลดไปดำเนินการวางแผน และบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถบันทึก และส่งทางอีเมล์ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ให้ด้วยแล้ว

ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง หรือกรณีที่มีปัญหาขัดข้องอื่นใด ในการ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า สาขาศิลปะภาพถ่ายหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้ตามสมควร จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้ระบบนี้ ในขณะนี้ได้สร้างเป็นกลุ่มเปิดไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักเพื่อเข้ามาใช้งาน ในระยะต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มปิด

นักศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มที่สร้างไว้นี้ได้ที่ url : http://www.facebook.com/home.php?

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

3 Fine Arts International Conference 2011

May 26-27, 2011 Imperial Queens Park Hotel Exploring Fine Arts Network Art & Design Challenges

Hosted by: Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University In collaboration with: The United Nations, Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)

The organizing Committee invites you to submit an abstract(s) related to Arts and Design for rdoral or poster presentation at 3 Fine Arts International Conference. Each abstract should be submitted to one appropriate forum as follows:


Visual Arts Forum Painting Ceramics Photography/ Printmaking Sculpture

Art Education Forum Music Education

Performing Arts Education Fine Arts Education

Music Forum Thai Music Asian Music Classic Jazz

Performing Arts Thai traditional Performing Arts Asian Performing Arts

Design Forum Product and Package Design Fashion Design Jewelry Design Stage Design Costume Design Graphic Design & Communication Design


All abstracts of approximately 300-350 words in English must be email submitted at faresearch@swu.ac.th. (Please follow the Instruction to Authors attached). Authors should be indicated their preferences for oral presentations as possible. However, the committee reserves the right to assign the accepted abstracts to oral or poster presentation due to allotted time availability. Accepted abstracts will be notified to the corresponding authors via e-mail

http://fofa.swu.ac.th/index.php?p=article_detail&n=98

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

การจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม

สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนในการจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ มคอ. 1 สาขาการออกแบบ โดยความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการลงนามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้า ในการดำเนินการในเร็ววันนี้

http://www.decorate.su.ac.th/TQF.html