วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เกีียรติบัตรรางวัลที่ 1


photo.JPG, originally uploaded by Kasem.

เกียรติบัตรรางวัลที่ 1 จากการประกวดภาพถ่ายที่อลงกรณ์ อนุพงษ์พันธ์์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดประเภทภาพถ่าย และได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop ทางด้านมัลติมีเดียที่เกาหลี 5 วัน

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2553

สาขาศิลปะภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปะภาพถ่ายทุกคนที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับการประสาทปริญญาในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคมนี้ทุกคน

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2553 เมื่อวันที่ /3 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์รังสิต โดยมีคุณพิืชัย วาศนาส่ง เป็นประธาน และมีกรรมการที่มาร่วมประชุมด้วยในการประชุมครั้งได้แก่ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง คุณนิติกร กรัยวิเชียร คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน และคุณสถิต เลิศในเกียรติ โดยมี ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่าย ในฐานะเลขานุการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กรรมการมาตรฐานการศึกษา

ประชุมกรรมการมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับรองการศึกษาประจำภาค 1/2553 ที่หอศิลป์รังสิต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดยมีคุณพิชัย วาศนาส่งเป็นประธานกรรมการ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Interesting Presentation : Prezi

แนะนำเว็บไซท์ Presentation ที่น่าสนใจ ชื่อ prezi สนใจเข้าไปดูได้ที่ www.prezi.com ได้นำตัวอย่างมาให้ดู
ไว้ด้วยหนึ่งตัวอย่างและอีกหนึ่งที่น่าสนใจ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

YTA 2010 สาขาภาพถ่าย


YTA 2010, originally uploaded by Kasem.

สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดภาพถ่าย "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย" ประจำปี 2553 ของมูลนิธิซิเมนต์ไทย
จากงานชุด "ไม่มีใครรู้"

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ปี 2553


photo.JPG, originally uploaded by Kasem.
ชวลิต กรรมสาธก จากสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการ "ชีวิตนี้ใครกำหนด" (Chosen : Unchosen) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทภาพถ่าย จากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ปี 2553 และสรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ ได้รับรางวัลดีเด่น อีก 1 รางวัล จากโครงการ "ไม่มีใครรู้" (No One Knows)

สาขาศิลปะภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับชวลิต กรรมสาธก และสรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงมาสู่สาขาศิลปะภาพถ่ายในครั้งนี้

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คุณพิชัย วาศนาส่ง พูดถึงการใช้ภาษาไทย

คุณพิชัย วาศนาส่ง ได้พูดถึงการใช้ภาษาไทย ในโอกาสที่แวะมาสนทนากับอาจารย์ในสาขาศิลปภาพถ่าย เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ที่ห้องสตูดิโอ สาขาศิลปภาพถ่าย

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2553 - "Young Thai Artist Award 2010"

โครงการศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2553 - "Young Thai Artist Award 2010"
งานศิลปกรรมเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงอารยะธรรมสูงส่ง ศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความพากเพียร ด้วยฝึมือและความคิด จนเกิดการพวยพุ่งแห่งสติปัญญา เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เกิดความงามทางสุนทรียภาพ

เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน และต้องการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านศิลปะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตนออกสู่สาธารณะในวงกว้าง

มูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นหน่วยงานที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ  มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาและส่งเสริมศิลปะหลายแห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการ "Young Thai Artist Award" หรือ "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย" เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางศิลปะที่โดดเด่น เป็นเวทีที่จะให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยหลักการที่เแน่วแน่มั่นคงว่า เยาวชนควรได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง ได้แสดงออกอย่างเสรีทางความคิด และได้รับการประกาศเกียรติคุณความสามารถสู่สังคมไทย เพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่สากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นเวทีค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีใจรักทางด้านศิลปะ และมีศักยภาพที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติได้
2.  เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชน ทั้งยังเชื่อมโยงศิลปินรุ่นใหม่กับศิลปินอาวุโส
3.  เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสาธารณะหันมาให้ความสนใจและส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่มีควมสามารถในด้านศิลปกรรม และเผยแพร่ผลงานให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แขนงศิลปะที่จัดการประกวด
จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม คือการแสดงออกทางศิลปะ (Expression of Arts) ใน 6 สาขา ดังนี้
 • สาขาศิลปะ 2 มิติ
 • สาขาศิลปะ 3 มิติ
 • สาขาภาพถ่าย
 • สาขาภาพยนตร์
 • สาขาวรรณกรรม
 • สาขาการประพ้นธ์ดนตรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.scgfoundation.org/th/childrenAndYouthDetail.asp?id=81


หมายเหตุ  :  สาขาภาพถ่ายส่งภาพได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต และที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท  รับภาพระหว่าง 4-8 ตุลาคม 2553วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประกาศผลภาพถ่าย “งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ วิถีชีวิตคลองลาดชะโด”โฟโต้ไฟล์ร่วมกับ อบต.คลองลาดชะโด จัดการประกวดภาพถ่าย “งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ วิถีชีวิตคลองลาดชะโด” ในเทศกาลเข้าพรรษา
ประกาศผลแล้ว นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายชั้นปีที่ 2 นายศศิภูมิ ดียอดยิ่ง ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพครั้งนี้

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมในความตั้งใจในการทำงานจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพถ่าย Panorama ผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย ปี 2

วัดเมือง ฉะเชิงเทรา

ผลงานในวิชาเรียน PHO243 Digital Photography ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2553 นำเสนอไว้บน flckr.com URL : http://www.flickr.com/photos/thailand-panorama เชิญไปเยี่ยมชมและให้คำแนะนำได้

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

QR Code : การเข้าถึง Content ที่เชื่อมโยงสื่อเข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ ๆ


QR Code คืออะไร ?
QR Code คือ matrix code หรือ two-dimensional bar code (2D-Barcode) เป็นบาร์โค๊ดรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึง Content ในรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ร่วมกับระบบโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso-Wave (http://www.denso-wave.com) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิดหลัก “Code read easily for the reader” โดย QR ย่อมาจาก “Quick Response” จากการที่ผู้พัฒนาต้องการให้ code นี้สามารถถอดรหัสออกมาเป็น Content รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันถูกนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ โดยรูปแบบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือ การใช้แทน URL หรือที่อยู่บนเว็บไซด์ เพื่อช่วยให้คนเข้าถึงเว็บไซด์ได้สะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจำ URL หรือพิมพ์ URL ยาวๆอีกต่อไป
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก :
http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code
http://beta.i3.in.th/content/view/313
http://www.arip.co.th/news.php?id=411453
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ "Adobe Creative Suite 5" Roadshow 2010

สาขาศิลปะภาพถ่าย โดย ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่าย อ. สุขเกษม อุยโต อ.พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์ และนักศึกษาในรายวิชา PHO243 กลุ่ม 02 จำนวน 17 คน ได้เข้าร่วมสัมมนา "Adobe Creative Suite 5" Roadshow 2010 ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2553 นี้ ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น. การจัดการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดย Adobe Southeast Asia

การเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ ๆ และโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์สื่อผสมที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านการออกแบบ และการสร้างสรรค์เนื้อหาแบบอินเตอร์แอคทิฟในแบบที่ไม่ต้องมีการเข้ารหัส การทำงานด้านสื่ออินเทอร์แอคทิฟสำหรับอีเลินนิ่ง และอื่น ๆ อีกหลายประการ ความรู้ที่ได้รับนี้จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ในชั้นเรียนต่อไป และรวมทั้งจะได้นำไปถ่ายทอดกับบุคลากรในสาขาศิลปะภาพถ่ายในรูปแบบการเสวนาในสาขาศิลปะภาพถ่ายต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อวดดี(ไซน์) ครั้งที่ 1 ของคณะศิลปะและการออกแบบ

Photo Talk @ TCDC from Sukkasam Auyto on Vimeo.งาน "อวดดีไซน์ ครั้งที่ 1" ของคณะศิลปะและการออกแบบ ที่ tcdc วันที่ 26 มิถุนายน 2553
วิทยากร :
จิรศักดิ์ ทองหยวก บก.ฝ่่ายภาพ เครืออมรินทร์พริ้นติ้งฯ
และพนาย เอครพานิช ช่างภาพมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การแสดงภาพถ่ายผลงานนักศึกษาถวายทอดพระเนตร


ภาพถ่าย : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดอาคารรัตนคุณากร และทอดพระเนครความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ขึ้นที่ชั้น 14 ณ RSU sky cyber lounge ถวายทอดพระเนตร ในโอกาสนี้ ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย และ ผศ. สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ได้เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับภาพถ่ายในนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อทรงทอดพระเนตรในครั้งนี้

การเสวนา "อวดดีไซน์" ของคณะศิลปะและการออกแบบโครงการ “อวดดี(ไซน์)” จัดโดยคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที่จัดงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
วันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2553
พบกับการเสวนาในหัวข้อ “ Creative Economy : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ” โดยนักออกแบบและผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาวิชา

กำหนดการงานเสวนาในโครงการ “อวดดี(ไซน์)”
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
10.00-12.00 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
13.30-15.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาออกแบบภายใน
14.30-16.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553
10.00-12.00 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
13. 30-15.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
14.30-16.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

รายชื่อวิทยากรที่เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ Creative Economy : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ”
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คุณสยาม อัตตริยะ นักออกแบบรุ่นใหญ่ จาก Color Party
คุณโอภาส ลิมปิอังคนันท์ นักสร้างแบรนด์ เจ้าของบริษัทกราฟฟิคและแบรนด์ดีไซน์ Fontory 
และนายกสมาคมนักออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ไทยคนปัจจุบัน

คุณมะลิ จาตุรจินดา เจ้าของสตูดิโอ be-our-friend

- การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
คุณมลลิกา เรื่องกฤตยา ผู้ก่อตั้ง brand KLOSET DESIGN

คุณณัฐฏ์ มั่งคั่ง Designer ประจำ brand KLOSET
คุณอรรถสร ศรีรักษาโยธิน Design Accessories ประจำ brand KLOSET

- สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
คุณพนาย เอครพานิช ช่างภาพ
คุณพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย

คุณจิรศักดิ์ ทองหยวก ช่างภาพบ.อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการบริหาร FIF DESIGN studio
คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด
คุณมกร เชาวน์วณิช นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย

- สาขาวิชาออกแบบภายใน
คุณสมชาย จงแสง กรรมการผู้จัดการ เดกคา อาทีเลีย จำกัด
คุณสมัชชา วิราภรณ์ บรรณาธิการ นิตยสาร CASAVIVA THAILAND

และนักออกแบบผู้ประกอบการแถวหน้าของเมืองไทยอีกมากมายหลายๆ สาขา

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้

งานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553


ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ อาคารนันทนาการ นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี และจัดทำพานดอกไม้ธูปเทีียนสำหรับน้อมเคารพนพไหว้ครูอาจารย์อย่างสวยงาม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Shakira Waka Waka - This Time for Africa


เพื่อให้เข้าบรรยากาศปัจจุบัน ฤดูกาลแห่งฟุตบอลโลก (FIFA WORLD CUP 2010)


และเบื้องหลังการผลิค (Behide the Scene)Shakira Waka Waka Behind the Scenes Music Video

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการประกวดแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT, KNOCK OUT ครั้งที่ 4

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ และไม่จำกัดประเภทและรุ่นของกล้อง กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT, KNOCK OUT ครั้งที่ 4

(รับสมัครทางอีเมล์ก่อน จำนวน 100 คน และไปลงทะเบียนอีกครั้งในวันจัดกิจกรรมนี้ที่สมาคมฯ)

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00 .

ชิงรางวัลมากมาย

รางวัลที่ 1 กล้องถ่ายรูป DSLR SONY ALPHA A350 พร้อมเลนส์ 18-55 mm ราคาเกือบ 30,000 บาท สนับสนุนโดย Sony

รางวัลที่ 2 เครื่องเล่นเพลง iPod สนับสนุนโดย i Studio

รางวัลที่ 3 เม้าส์ปากกา Wacom สนับสนุนโดย ซาปุระ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล หนังสือ "รวมมิตรภาพ" หนังสืออันทรงคุณค่า รวบรวมผลงานจากศิลปิน 155 ท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ http://www.rpst.mobi/article/competition/320-one-shot-knock-out-competition4.html


Bangkok Photo Contest


การประกวดภาพของกรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายภาพตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2553 ส่งเข้าร่วมผลงาน ทาง ตู้ ปณ.188 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการประกวดภาพถ่ายดิจิทัล ครั้งที่ 5 "มนต์เสน่ห์ทะเลไทย ในมุมมองวิทยาศาสตร์"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประกวดดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "มนต์เสน่ห์ทะเลไทย ในมุมมองวิทยาศาสตร์" เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมของทะเล ตั้งแต่ป่าชายเลน หากทราบ ไปจนถึงใต้ท้องทะเล อันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์
การจัดประกวดภาพถ่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงกระดาษอัดภาพขนาด 8x10 นิ้ว
2. ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล ตกแต่งไม่เกินจริง และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลและเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ มาก่อน
3. ตั้งชื่อภาพและเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
4. ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอใช้สิทธิ์ที่จะนำภาพไปแสดงในที่ต่าง ๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน และสื่ออื่น ๆ เพื่อที่่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป
5. การส่งภาพสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
6. กำหนดส่งภาพเข้าประกวดภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2553 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งที่ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เขียนมุมซองว่า "ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด"
7. ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพได้ทางโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408, 2403
โทรสาร 0-2391-7261 หรือทาง E-Mail : vtinn@ipst.ac.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซท์ของ สสวท. ที่ http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest
8. กำหนดประกาศผลทางเว็บไซท์ของสสวท. http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest วันที่ 10 สิงหาคม 2553
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดรับภาพประกวด
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กรกฏาคม 2553

สถานที่รับภาพ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 สุขุมวิท เอกมัย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

คัดเลือกและตัดสินภาพ
17 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4
ตึกปฏิบัติการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๓


ภุชงค์ โมราณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย จากโครงการ Young Thai Artist Award 2008 ในปี ๒๕๕๓ นี้ ภุชงค์ โมราณรงค์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๓ (ASEAN Youth Camp 2010) ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ค้ดเลือกภุชงค์ โมราณรงค์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาศิลปภาพถ่าย ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี๒๕๕๓ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
ในหัวข้อ มังกร : ตำนานแห่งวัฒนธรรมอาเซีียน (Dragon : Legend in ASEAN Culture)
ในฐานะต้วแทนจากสาขาช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมกับเพื่อนคนไทยอีก ๔ คน ตัวแทนจากสาขาอื่น ๆ

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Art and Design School

คลิปของคณะศิลปะและการออกแบบ เกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอน

Art & Design School from Sukkasam Auyto on Vimeo.


วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทั้งหมดนี้สำเนาจากข้อความของสำนักงานประชาสัมพันธ์ (จากเว็บไซท์)

สนง. ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “ชีวิตในรังสิต”
มีนาคม 30, 2553 5:16 AM

สนง. ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “ชีวิตในรังสิต”

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชีวิตในรังสิต” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในนิทรรศการได้แสดงผลงานโดยแบ่งหัวข้อภาพถ่ายออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ชีวิตในรังสิต ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ปรากฎว่าผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทภาพถ่ายชีวิตในรังสิต

รางวัลชนะเลิศนายคันธ์ชิต สิทธิผล สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ สาขาวิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2นายวัชรินทร์ แก้วนอก สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
นางสาวฐิติชญา ดงงาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

ประเภทภาพถ่ายภูมิทัศน์

รางวัลชนะเลิศนายพลากร เกษมสุข สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2นายก้องภพ วิริยะสกุลพันธ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนางสาวสุธาทิพษ์ แซ่ปึง สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายก้องภพ วิริยะสกุลพันธ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายพลากร เกษมสุข สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

ประเภทภาพถ่ายสถาปัตยกรรม

รางวัลชนะเลิศนายบุญชนะ แก้วดีวงษ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2นายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายวัชรินทร์ แก้วนอก สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชยนายบดินทร์ โพธิ์วิฑูรย์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ASEAN Young Photographers’ Award 2010ASEAN Young Photographers’ Award 2010
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญช่างภาพเยาวชนส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน" เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานแสดงผลงานและร่วมกิจกรรม Workshop ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสฉลองการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชน 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ สถาบันเยาวชนแห่งชาติสิงคโปร์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “ASEAN Young Photographers’ Award 2010” ซึ่งเป็นการแข่งขันสำหรับช่างภาพเยาวชนอาเซียนครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2553 ในงานนี้จะเป็นการแสดงผลงานของช่างภาพเยาวชนจากแต่ละประเทศของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยตัวแทนจากแต่ละประเทศจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีรับรางวัลและจัดแสดงผลงานร่วมกับผู้ชนะเลิศจากประเทศสมาคมอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปกับทางสถาบันเยาวชนแห่งชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

กติกาการส่งภาพแข่งขัน
ขอเชิญช่างภาพเยาวชนส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "น้ำใจนักกีฬาอาเซี่ยน" โดยกติกามีดังต่อไปนี้
 • ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมีอายุระหว่าง15-35 ปี
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมรายละเอียดสั้นๆ ของแต่ละภาพ
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการส่งไฟล์ Upload ผ่านทางเว็บไซด์ และต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับ High Resolution ขนาด 400 x500 มม. ไว้ในกรณีที่ท่านผ่านเข้ารอบ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะเป็นลิขสิทธิ์ของกองประกวดทันที ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิในนามผู้ถ่ายภาพเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpst.mobi/forum/
กำหนดวันส่งภาพแข่งขัน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 การส่งภาพส่งโดยการ Upload ไฟล์ภาพผ่านทางเว็บไซท์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประกาศผล
ประกาศผลตัดสินรอบแรกคัดเลือก 10 คน วันที่ 5 พฤษภาคม 2553

Resources :
http://rpstawards.com/index.cfm?page=home

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผลการประกวดภาพถ่าย "คุณค่าของข้าวไทย"จากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "คุณค่าของข้าวไทย" ที่จัดขึ้นโดย บริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัด ได้ประกาศผลแล้ว มีนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากภาพ "รวงข้าวทองอร่าม" ผลงานของนางสาววิฬา มาริชมา นักศีึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐.๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชมเชยอีก ๓ คน คือ
นางสาวอารีย์ นพวงศ์ นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายได้รับรางวัลจากภาพ "ล้านเมล็ด"
นายนรเทพ วิจิตต์โภคิน นักศึกษาสาขามัลติมีเดีย (นิเทศศาสตร์) ได้รับรางวัลจากภาพ "หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน"
นางสาวพิมพ์พร พงศ์พานิช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากภาพ "คลังเสบียง"


มีนักศึกษาของสาขาศิลปะภาพถ่ายที่ภาพได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบก่อนการตัดสินรางวัล และนำออกแสดง คือ
น.ส.เกสรทอง กางประพันธ์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ รอยยิ้ม
น.ส.ธนัชพร สุขสวัสดิ์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ออกรวง
น.ส.สุทาทิพย์ แซ่ปึง จำนวน 3 ภาพ ชื่อภาพ เทคโนโลยีกับทุ่งนา, มัดข้าว, เก็บเกี่ยวผลผลิต
นายศรันย์ ลักษณ์ลาวัณย์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ข้าวไทย
นายทศพล พงษ์นุ่มกูล จำนวน 5 ภาพ ได้แสดง 3 ภาพ
นายโกสิทธิ์ ทิฆัมพรภาค จำนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ เมล็ดสีทอง, ทุ่งทอง
น.ส.พรพิมล ปังสุวรรณ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ รวงข้าวยามอัสดง
น.ส.อารีย์ นพวงศ์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ มัดข้าว
นายนิติพงษ์ ค้าข้าว จำนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ ทะยานขึ้นฟ้า, สามัคคี
นายคันธ์ชิต สิทธิผล จำนวน 4 ภาพ ชื่อภาพ ทำขวัญข้าว, ทำขวัญข้าว 3 ภาพ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดภาพครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงและได้รับรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดใช้ระบบ rsu mail ใหม่

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้บริการเกี่ยวกับ email สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยท่านสามารถเข้าใช้งาน RSU Mail โดยใช้ Username เป็น รหัสประจำตัว (ถ้าเป็นนักศึกษา ไม่ต้องมี u นำหน้ารหัส) สำหรับรหัสผ่านนั้น ใช้ชุดเดียวกับ ระบบ Intranet ( หากต้องการแก้ไขรหัสผ่านของ email ต้องแก้ผ่านระบบ Intranet เท่านั้น )
 • เข้าใช้งาน RSU Mail คลิ๊ก ที่นี่ หรือ http://www.outlook.com

 • Download คู่มือการใช้ระบบ RSU Mail ได้ ที่นี่ หรือ คลิ๊ก Download

 • มีข้อสงสัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02 997 2222 ต่อ 5653

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

'นิทรรศการภาพถ่าย “Yaowarat in Love”'


TCDCCONNECT.COM ร่วมกับ PORTFOLIOS.NET เชิญชมนิทรรศการประกวดภาพถ่าย “เยาวราช In Love”

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เยาวราช In love” ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น (ชั้น 5) เยาวราช ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยในปีนี้ วันตรุษจีนได้เดินทางมาตรงกับวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์ 2553) TCDCCONNECT.COM และ PORTFOLIOS.NET จึงได้ร่วมมือกันจัดนิทรรศการประกว ภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เยาวราช In Love” ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือต่อสาธารณชน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกการประกวดทั้ง 8 ท่านจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงผลงานพร้อมกับช่างภาพกิตติมศักดิ์อีก 9 ท่าน ได้แก่

- คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพถ่าย)

- คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง (Remix Studio)

- คุณณัฐ ประกอบสันติสุข (ช่างภาพแฟชั่น)

- ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์ (จุฬาลงกรณ์)

- ม.ร.ว เฉลิมชาตรี ยุคล (FukDuk)

- คุณทวีชัย เจาวัฒนา (บ.ก.ภาพ เครือเนชั่น)

- คุณสุวิชา เปรมใจชื่น (MD โฟโต้ไฟล์กรุ๊ป)

- คุณภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน (บ.ก. art4d magazine)

- คุณปิยทัต เหมทัต (rma Institute)


ผู้ที่ได้รับคัดเลือก:

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต พร้อมที่พัก Burasari 2 คืน +บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี

ได้แก่ คุณคามเชษฐ์ คามนา

รางวัลที่ 2 ที่พัก Burasari 2 คืน พร้อม อาหารค่ำ 1 มื้อ + บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี

ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ ศิรินันท์ธนานนท์

รางวัลที่ 3 ที่พัก Burasari 2 คืน + บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี

ได้แก่ คุณเกรียงไกร ประทุมซ้ายรางวัลชมเชย 5 รางวัล Voucher มูลค่า 1,000 บาท จาก Cotton Bar @Shanghai Mansion Hotel + บัตรสมาชิกห้องสมุด TCDC 1 ปี ได้แก่

1.คุณสมเกียรติ ลวะวิบูลย์

2.คุณศศามน รัตนาลังการ

3. คุณอนวัช อนันต์

4.คุณรัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

5.คุณมนตรี ละม้ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปิ้ล โทร. 02-6647667 #122

หรือ Email: yaowaratinlove@gmail.com

ข้อมูลจาก : PORTFOLIOS*NET - Creative Community

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข่าวสำหรับสาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะภาพถ่ายในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่ายขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างมีทิศทาง และเป็นระบบ

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างแท้จริง สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยสำนักงานฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุมไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย

กำหนดการ
9.00-9.30 น. ลงทะเบียน
9.30-9.40 น. ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์
โดย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
9.40-10.00 น. นำเสนอวิดีทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย
10.00-12.00 น. เสวนา และระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม

ผู้ร่วมเสวนา
๑) คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
๒) คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปินภาพถ่าย
๓) คุณสถิตย์ เลิศในเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภาพถ่าย
๔) คุณขจร พีรกิจ กรรมการสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยฯ และผู้้เชี่ยวชาญด้าน software Adobe
๕) คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน ผู้ประกอบการบริษัท Image Quality Lab
๖) คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์/ผู้ก่อตั้ง สห+ภาพชุมชนคนถ่ายภาพ

ดำเนินรายการโดย
อ.สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Music video ที่สร้างจากภาพนิ่ง

Filmmaker makes music video with 45,000 stills
มิวสิควิดีโอที่สร้างจากภาพนิ่งกว่า 45,000 ภาพ ดูจาก Link นี้ :

http://www.cesarkuriyama.com/LongGone/LongGone.html

ผู้สร้างภาพยนตร์ ซีซาร์ คูริยามา (Cesar Kuriyama) ได้สร้างมิวสิควิดีโอ "Long Gone" ด้วยแนวความคิดใหม่โดยการใช้แค่เพียงภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพมิวสิควิดีโอเรื่องนี้ใช้กล้อง Nikon D200 DSLR ศึกษารายละเอียดได้จาก url : http://www.filmindustrynetwork.biz/filmmaker-makes-music-video-with-45000-stills/


วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

THE BEST OF FASHION - A CENTURY OF PHOTOGRAPHY

มีนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่ายเป็นจำนวนมากที่สนใจด้านการถ่ายภาพแฟชั่น และมีเป้าหมายที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่น แต่หลายคนไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันนั้นได้ แต่ก็มีหลายคนที่ฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายได้ หากมีความฝันที่จะเป็นช่างภาพแฟชั่นสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาคือการศึกษาย้อนไปถึงรากเหง้าตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายภาพแฟชั่น วิีดีโอจาก Youtube นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษา ลองเปิดโลกทัศน์แฟชั่นด้วยเรื่องนี้ดู
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

The Grand Palace and The Emerald Buddha Temple VR


เก็บมาเล่าเอามาฝาก แนะนำ Virtual Tour พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต พระราชวังบางปะอิน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระราชวังสนามจันทร์ พระตำหนักปากพนัง

by Bureau of The Royal Household copyright 2009, all right reserved
Server support by NECTEC, Design and Maintanent by Songcharoen Media Group

click http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 ในปีนี้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกีียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ด้วยหนึ่งท่าน ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 ได้แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากรนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร นับเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) เป็นคนที่ 5 ต่อจากนายยรรยง โอฬารชิน นับแต่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนแห่งชาติได้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติมา

สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับการได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) คนที่ 5 แก่ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก RPST

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงการประกวดภาพถ่าย ชุด “คุณค่าของข้าวไทย”

โครงการประกวดภาพถ่า “คุณค่าของข้าวไทย”

การริเริ่มและดําเนินการโครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก บริษัทน้ํามันบริโภคไทยจำกัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ํามรําข้าว“คิง” ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย จึงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย "คุณค่าของข้าวไทย" ขึ้น และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีที่มีใจรักในการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายชุด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.KingRiceBranOil.com/activities_load.php


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการถ่ายภาพ จากการนำเสนอภาพเกี่ยวกับ "ข้าว" และวิถึชีวิต ความผูกพัน ของข้าวกับชาวนาไทย

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย

3. เพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงคุณค่าของข้าวไทยและกระตุ้นให้เกิดความรักหวงแหนข้าวไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ได้สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน ผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการจัดนิทรรศการภาพถ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มีใจรักการถ่ายภาพ

ชอบท่องเที่ยว ชื่นชมธรรมชาติ


หลักฐานการสมัคร

ใบสมัคร พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา


รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย

แนวความคิด

ภาพถ่ายในหัวข้อ "คุณค่าของข้าวไทย" เป็นภาพความงดงามที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึง "คุณค่าของข้าวไทย"


ประเภทของภาพ

1. ภาพสไลด์สี ขนาด 35 มม.

2. ภาพดิจิทัลสี


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด 10x12 นิ้ว โดยระบุรายละเอียดที่ด้านหลังภาพ ดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ

1.2 รายละเอียดของภาพถ่ายนั้น ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด

1.3 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัทพ์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

1.4 การลงนามรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

กรณีเป็นภาพสไลด์สี

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้นฉบับในกรอกพลาสติก ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพ ที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ

กรณีเป็นภาพดิจิทัล

1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสแกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ห้ามตัดต่อและซ้อนภาพ ขนาดของไฟล์ต้องมีความละอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน TIFF, JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 DPI (ไม่รับภาพที่เป็น Raw File และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดีรอม

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการประกวดใด ๆ มาก่อน และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย

3. ภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมด และภาพที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และสามารถดำเนินการจัดพิมพ์-เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางเจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

4. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และทางผู้จัดจะส่งคืนภาพที่ไม่ได้รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด์) ไปตามที่อยู่ของผู้ส่งเข้าประกวดที่ระบุไว้ในใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสามารถติดต่อรับคืนด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

8. ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

9. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่าง ๆ ข้างต้น

10. รายละเอียดเงื่อนไขและใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ www.KingRiceBranOil.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด โทรศัพท์ (02) 249 9348-52 โทรสาร 02) 249 4914


วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

โดยส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่


บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

3366/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


รางวัล

เงินรางวัลรวม 65,000 บาท แบ่งเป็น


รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


หมายเหตุ ภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลานในพิธีมอบรางวัล จะได้รับของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ


คณะกรรมการตัดสิน

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ จำนวน 3 ท่าน

2. คณะผู้บริหารจากบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จำนวน 2 ท่าน


เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจาก

1. ความสวยงามของภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

2. เทคนิคการถ่ายภาพ


กำหนดการ

ปิดรับใบสมัครและผลงาน ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดงานรังสิตนิทรรศ 2553 แนวคิด “25 ปีแห่งคุณภาพการศึกษา”

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2553 (Open House 2010) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักเรียน และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมของคณะ / วิทยาลัย/ สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้แนวคิด “25 ปีแห่งคุณภาพการศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สถาบันการบิน จัดแสดงนิทรรศการและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจฝึกทดลองบินด้วยเครื่องฝึกบิน จำลอง วิทยาลัยดนตรี จัดการแสดงดนตรีและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาธิตการบันทึกเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลงานเกมพอเพียง Iphone Programming คณะเภสัชศาสตร์ สาธิตการทำเครื่องสำอาง เยี่ยมชมร้านขายยาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ สาธิตการทำคลอดฉุกเฉินและปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะครูและอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การอบรม หัวข้อ “การสร้างสื่อ IT อย่างง่ายใช้ในการเรียนการสอน” โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เคล็ดลับผิวหน้าใสผิวกายสวย” โดยคณะการแพทย์แผนตะวันออก การอบรม หัวข้อ “เทคนิคการแทรกภาษาอังกฤษในการสอนอย่างสนุก” โดยคณะศิลปศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5678, 0-2791-5698-700 หรือดาวน์โหลดกำหนดการผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.rsu.ac.th e-mail : info@rsu.ac.th

Rangsit University (Profile)

http://www.youtube.com/watch?v=bKK3JRrGoHc