วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ "Adobe Creative Suite 5" Roadshow 2010

สาขาศิลปะภาพถ่าย โดย ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่าย อ. สุขเกษม อุยโต อ.พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์ และนักศึกษาในรายวิชา PHO243 กลุ่ม 02 จำนวน 17 คน ได้เข้าร่วมสัมมนา "Adobe Creative Suite 5" Roadshow 2010 ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2553 นี้ ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น. การจัดการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดย Adobe Southeast Asia

การเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ ๆ และโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์สื่อผสมที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านการออกแบบ และการสร้างสรรค์เนื้อหาแบบอินเตอร์แอคทิฟในแบบที่ไม่ต้องมีการเข้ารหัส การทำงานด้านสื่ออินเทอร์แอคทิฟสำหรับอีเลินนิ่ง และอื่น ๆ อีกหลายประการ ความรู้ที่ได้รับนี้จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ในชั้นเรียนต่อไป และรวมทั้งจะได้นำไปถ่ายทอดกับบุคลากรในสาขาศิลปะภาพถ่ายในรูปแบบการเสวนาในสาขาศิลปะภาพถ่ายต่อไป