วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การแสดงภาพถ่ายผลงานนักศึกษาถวายทอดพระเนตร


ภาพถ่าย : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดอาคารรัตนคุณากร และทอดพระเนครความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ขึ้นที่ชั้น 14 ณ RSU sky cyber lounge ถวายทอดพระเนตร ในโอกาสนี้ ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย และ ผศ. สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ได้เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับภาพถ่ายในนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อทรงทอดพระเนตรในครั้งนี้

การเสวนา "อวดดีไซน์" ของคณะศิลปะและการออกแบบโครงการ “อวดดี(ไซน์)” จัดโดยคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที่จัดงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
วันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2553
พบกับการเสวนาในหัวข้อ “ Creative Economy : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ” โดยนักออกแบบและผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาวิชา

กำหนดการงานเสวนาในโครงการ “อวดดี(ไซน์)”
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
10.00-12.00 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
13.30-15.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาออกแบบภายใน
14.30-16.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553
10.00-12.00 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
13. 30-15.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
14.30-16.30 น. : การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

รายชื่อวิทยากรที่เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ Creative Economy : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ”
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คุณสยาม อัตตริยะ นักออกแบบรุ่นใหญ่ จาก Color Party
คุณโอภาส ลิมปิอังคนันท์ นักสร้างแบรนด์ เจ้าของบริษัทกราฟฟิคและแบรนด์ดีไซน์ Fontory 
และนายกสมาคมนักออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ไทยคนปัจจุบัน

คุณมะลิ จาตุรจินดา เจ้าของสตูดิโอ be-our-friend

- การเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
คุณมลลิกา เรื่องกฤตยา ผู้ก่อตั้ง brand KLOSET DESIGN

คุณณัฐฏ์ มั่งคั่ง Designer ประจำ brand KLOSET
คุณอรรถสร ศรีรักษาโยธิน Design Accessories ประจำ brand KLOSET

- สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
คุณพนาย เอครพานิช ช่างภาพ
คุณพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย

คุณจิรศักดิ์ ทองหยวก ช่างภาพบ.อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการบริหาร FIF DESIGN studio
คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด
คุณมกร เชาวน์วณิช นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย

- สาขาวิชาออกแบบภายใน
คุณสมชาย จงแสง กรรมการผู้จัดการ เดกคา อาทีเลีย จำกัด
คุณสมัชชา วิราภรณ์ บรรณาธิการ นิตยสาร CASAVIVA THAILAND

และนักออกแบบผู้ประกอบการแถวหน้าของเมืองไทยอีกมากมายหลายๆ สาขา

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้

งานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553


ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ อาคารนันทนาการ นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี และจัดทำพานดอกไม้ธูปเทีียนสำหรับน้อมเคารพนพไหว้ครูอาจารย์อย่างสวยงาม