วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพถ่ายรางวัลชมเชย หัวข้อการประกวด "ครู"

อภิชัย ส่งศรี นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ครู"
จัดการประกวดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.onec.go.th/