วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการประกวดภาพถ่ายดิจิทัล ครั้งที่ 5 "มนต์เสน่ห์ทะเลไทย ในมุมมองวิทยาศาสตร์"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมประกวดดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "มนต์เสน่ห์ทะเลไทย ในมุมมองวิทยาศาสตร์" เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมของทะเล ตั้งแต่ป่าชายเลน หากทราบ ไปจนถึงใต้ท้องทะเล อันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์
การจัดประกวดภาพถ่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงกระดาษอัดภาพขนาด 8x10 นิ้ว
2. ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล ตกแต่งไม่เกินจริง และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลและเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ มาก่อน
3. ตั้งชื่อภาพและเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
4. ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอใช้สิทธิ์ที่จะนำภาพไปแสดงในที่ต่าง ๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน และสื่ออื่น ๆ เพื่อที่่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป
5. การส่งภาพสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
6. กำหนดส่งภาพเข้าประกวดภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2553 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งที่ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เขียนมุมซองว่า "ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด"
7. ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพได้ทางโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408, 2403
โทรสาร 0-2391-7261 หรือทาง E-Mail : vtinn@ipst.ac.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซท์ของ สสวท. ที่ http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest
8. กำหนดประกาศผลทางเว็บไซท์ของสสวท. http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest วันที่ 10 สิงหาคม 2553
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดรับภาพประกวด
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กรกฏาคม 2553

สถานที่รับภาพ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 สุขุมวิท เอกมัย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

คัดเลือกและตัดสินภาพ
17 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4
ตึกปฏิบัติการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป