วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครูครอบครูช่าง คณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทัลอาร์ต
          คณะศิลปะและการออกแบบร่วมกับคณะดิจิทัลอาร์ต จัดพิธีไหว้ครูครอบครูช่างเพื่อความเป็นมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของทั้งสองคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555 อาคารนันทนาการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์อำนวยวุฒิ สาระศาลิน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูครอบครูช่างในครั้งนี้

           พิธีไหว้ครูครอบครูช่างเป็นพิธีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการสร้างขวัญสร้างกำลังใจ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานนี้ให้สืบต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วย