วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อวดดี(ไซน์) ครั้งที่ 1 ของคณะศิลปะและการออกแบบ

Photo Talk @ TCDC from Sukkasam Auyto on Vimeo.งาน "อวดดีไซน์ ครั้งที่ 1" ของคณะศิลปะและการออกแบบ ที่ tcdc วันที่ 26 มิถุนายน 2553
วิทยากร :
จิรศักดิ์ ทองหยวก บก.ฝ่่ายภาพ เครืออมรินทร์พริ้นติ้งฯ
และพนาย เอครพานิช ช่างภาพมืออาชีพ