วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

NYC Street Photography

NYC Street Photography is a photoblog of New York City street photography by Brooklyn New York Photographer Daniel A. Norman.

Featuring 'black & white' street photography and & color NYC street photography. New York Photography & fine art prints by Daniel A. Norman.
Description: New York Street Photography in black and white. A street photograph of Manhattan Bridge in New York City by Brooklyn New York artist / photographer Daniel A. Norman.
I usually don't write much on this New York Photography blog, but I'll try to start writing more.

Thank you all that visit NYCStreetPhotography.com & (aBrooklynStory.com,BrooklynLens.com, flickr,and all RAW Street photography
http://nycstreetphotography.com/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีกำหนดออกเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาวิจิตรศิลป์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านวิจิตรศิลป์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวารสารของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สู่ความเป็นวารสารวิชาการชั้นนำด้านศิลปกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต

ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอเชิญท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทรรศน์ มายังคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้กองบรรณาธิการของวารสารพิจารณาและตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

รายละเอียดการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิจิตรศิลป์ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร