วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผลการประกวดภาพถ่าย "คุณค่าของข้าวไทย"จากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "คุณค่าของข้าวไทย" ที่จัดขึ้นโดย บริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัด ได้ประกาศผลแล้ว มีนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากภาพ "รวงข้าวทองอร่าม" ผลงานของนางสาววิฬา มาริชมา นักศีึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐.๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชมเชยอีก ๓ คน คือ
นางสาวอารีย์ นพวงศ์ นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายได้รับรางวัลจากภาพ "ล้านเมล็ด"
นายนรเทพ วิจิตต์โภคิน นักศึกษาสาขามัลติมีเดีย (นิเทศศาสตร์) ได้รับรางวัลจากภาพ "หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน"
นางสาวพิมพ์พร พงศ์พานิช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากภาพ "คลังเสบียง"


มีนักศึกษาของสาขาศิลปะภาพถ่ายที่ภาพได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบก่อนการตัดสินรางวัล และนำออกแสดง คือ
น.ส.เกสรทอง กางประพันธ์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ รอยยิ้ม
น.ส.ธนัชพร สุขสวัสดิ์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ออกรวง
น.ส.สุทาทิพย์ แซ่ปึง จำนวน 3 ภาพ ชื่อภาพ เทคโนโลยีกับทุ่งนา, มัดข้าว, เก็บเกี่ยวผลผลิต
นายศรันย์ ลักษณ์ลาวัณย์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ ข้าวไทย
นายทศพล พงษ์นุ่มกูล จำนวน 5 ภาพ ได้แสดง 3 ภาพ
นายโกสิทธิ์ ทิฆัมพรภาค จำนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ เมล็ดสีทอง, ทุ่งทอง
น.ส.พรพิมล ปังสุวรรณ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ รวงข้าวยามอัสดง
น.ส.อารีย์ นพวงศ์ จำนวน 1 ภาพ ชื่อภาพ มัดข้าว
นายนิติพงษ์ ค้าข้าว จำนวน 2 ภาพ ชื่อภาพ ทะยานขึ้นฟ้า, สามัคคี
นายคันธ์ชิต สิทธิผล จำนวน 4 ภาพ ชื่อภาพ ทำขวัญข้าว, ทำขวัญข้าว 3 ภาพ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดภาพครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงและได้รับรางวัล