วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทั้งหมดนี้สำเนาจากข้อความของสำนักงานประชาสัมพันธ์ (จากเว็บไซท์)

สนง. ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “ชีวิตในรังสิต”
มีนาคม 30, 2553 5:16 AM

สนง. ประชาสัมพันธ์ แสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “ชีวิตในรังสิต”

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ชีวิตในรังสิต” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในนิทรรศการได้แสดงผลงานโดยแบ่งหัวข้อภาพถ่ายออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ชีวิตในรังสิต ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ปรากฎว่าผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทภาพถ่ายชีวิตในรังสิต

รางวัลชนะเลิศนายคันธ์ชิต สิทธิผล สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ สาขาวิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2นายวัชรินทร์ แก้วนอก สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
นางสาวฐิติชญา ดงงาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

ประเภทภาพถ่ายภูมิทัศน์

รางวัลชนะเลิศนายพลากร เกษมสุข สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวภารดา คงสมโอษฐ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2นายก้องภพ วิริยะสกุลพันธ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนางสาวสุธาทิพษ์ แซ่ปึง สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายก้องภพ วิริยะสกุลพันธ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายพลากร เกษมสุข สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ

ประเภทภาพถ่ายสถาปัตยกรรม

รางวัลชนะเลิศนายบุญชนะ แก้วดีวงษ์ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 1นายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2นายคิมหันต์ ระวังนาม สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
รางวัลชมเชยนายวัชรินทร์ แก้วนอก สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชยนายบดินทร์ โพธิ์วิฑูรย์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์