วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เกีียรติบัตรรางวัลที่ 1


photo.JPG, originally uploaded by Kasem.

เกียรติบัตรรางวัลที่ 1 จากการประกวดภาพถ่ายที่อลงกรณ์ อนุพงษ์พันธ์์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดประเภทภาพถ่าย และได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop ทางด้านมัลติมีเดียที่เกาหลี 5 วัน

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2553

สาขาศิลปะภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปะภาพถ่ายทุกคนที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับการประสาทปริญญาในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคมนี้ทุกคน