วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2553 - "Young Thai Artist Award 2010"

โครงการศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2553 - "Young Thai Artist Award 2010"
งานศิลปกรรมเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงอารยะธรรมสูงส่ง ศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความพากเพียร ด้วยฝึมือและความคิด จนเกิดการพวยพุ่งแห่งสติปัญญา เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เกิดความงามทางสุนทรียภาพ

เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศ แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน และต้องการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต เยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านศิลปะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตนออกสู่สาธารณะในวงกว้าง

มูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นหน่วยงานที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ  มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาและส่งเสริมศิลปะหลายแห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการ "Young Thai Artist Award" หรือ "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย" เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางศิลปะที่โดดเด่น เป็นเวทีที่จะให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยหลักการที่เแน่วแน่มั่นคงว่า เยาวชนควรได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง ได้แสดงออกอย่างเสรีทางความคิด และได้รับการประกาศเกียรติคุณความสามารถสู่สังคมไทย เพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่สากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเป็นเวทีค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีใจรักทางด้านศิลปะ และมีศักยภาพที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติได้
2.  เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชน ทั้งยังเชื่อมโยงศิลปินรุ่นใหม่กับศิลปินอาวุโส
3.  เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสาธารณะหันมาให้ความสนใจและส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่มีควมสามารถในด้านศิลปกรรม และเผยแพร่ผลงานให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แขนงศิลปะที่จัดการประกวด
จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม คือการแสดงออกทางศิลปะ (Expression of Arts) ใน 6 สาขา ดังนี้
  • สาขาศิลปะ 2 มิติ
  • สาขาศิลปะ 3 มิติ
  • สาขาภาพถ่าย
  • สาขาภาพยนตร์
  • สาขาวรรณกรรม
  • สาขาการประพ้นธ์ดนตรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.scgfoundation.org/th/childrenAndYouthDetail.asp?id=81


หมายเหตุ  :  สาขาภาพถ่ายส่งภาพได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต และที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ กล้วยน้ำไท  รับภาพระหว่าง 4-8 ตุลาคม 2553