วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ระบบที่ปรึกษาการเรียน สาขาศิิลปะภาพถ่าย

สาขาศิลปะภาพถ่าย ได้สร้างระบบที่ปรึกษาการเรียน สาขาศิลปะภาพถ่าย ไว้บนเฟสบุ๊คส์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียน ตารางสอน และแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาจัดเตรียมข้อมูล และจัดแผนการเรียนของตัวเอง ก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือก่อนมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนในระบบการลงทะเบียนของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ให้ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยเพื่อดูข้อมูลตามบอร์ดที่ติดไว้ให้นักศึกษาดูเพียงอย่างเดียว เพื่อจัดทำแผนการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ

นอกเหนือจากนี้ หากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา (GPA) สูง และไม่มีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับการเรียน อาจจะขอดำเนินการปลดล็อคกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทางอีเมล์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละท่าน ในส่วนนี้ได้จัดทำแบบฟอร์ม Pre-Registration Form และแบบฟอร์มตารางเรียนไว้ให้เพื่อดาวน์โหลดไปดำเนินการวางแผน และบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถบันทึก และส่งทางอีเมล์ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ให้ด้วยแล้ว

ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง หรือกรณีที่มีปัญหาขัดข้องอื่นใด ในการ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า สาขาศิลปะภาพถ่ายหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้ตามสมควร จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้ระบบนี้ ในขณะนี้ได้สร้างเป็นกลุ่มเปิดไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักเพื่อเข้ามาใช้งาน ในระยะต่อไปจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มปิด

นักศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มที่สร้างไว้นี้ได้ที่ url : http://www.facebook.com/home.php?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น