วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

การจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม

สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนในการจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ มคอ. 1 สาขาการออกแบบ โดยความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการลงนามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้า ในการดำเนินการในเร็ววันนี้

http://www.decorate.su.ac.th/TQF.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น