วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดและจัดแสดง ภาพถ่ายด้านศิลปะ หัวข้อการประกวด เรื่อง “เคลื่อนไหว”

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทยโดย เฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ นาย ช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาล ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง อาทิ ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ การประพันธ์ ดนตรี และการแสดง ตลอดจนประวัติศาสตร์และโบราณคดี อัจฉริยภาพทางศิลปะ จากพระกรณียกิจทั้งมวลนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงมติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2506

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศ เพื่อน้อมรำลึกถึง “ สมเด็จครู “ ของ เหล่าช่างศิลปะทุกแขนงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทางด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เติบ โตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี จึงได้กำหนดโครงการประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายด้านศิลปะ มีหัวข้อการประกวด เรื่อง “เคลื่อนไหว” เนื่อง ในงานวันนริศ ขึ้น และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากนักถ่ายภาพทั่วโลก

1 ความคิดเห็น:

  1. การประกวดภาพโครงการนี้ "Move" เป็นการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ
    ประกาศผลแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลิงคฺ์ข้างล่างนี้
    http://www.photo.su.ac.th/pr.pdf มีนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัล Winner Prizes คือ ณัฐพล ชัยวรวัฒน์ ในภาพชื่อ "Dreaming"
    และมีภาพของนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายอีก 2 คน ที่ได้รับการคัดเลือกนำออกแสดง คือ ภาพของ พลากร เกษมสุข ในภาพที่ชื่อ "The Fade of Nature No. 2" และภาพของปัฐพงศ์ สุขผลธรรม ในภาพที่ชื่อ "Tuk – Tuk Crossing the Time”

    ตอบลบ