วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การตรวจประเมินการจัดการคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ

วันท่ี 23 กรกฏาคม 255 อาคาร 8N
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส่วนกลางมาประเมินการจัดการศึกษาของคณะศิลปะและการออกแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น