วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

การจัดการความรู้ของสาขาศิลปภาพถ่าย

การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้จากตัวบุคคลสู่สังคมหรือชุมชน ในส่วนของการศึกษาหรือการจัดการศึกษาด้านการถ่ายภาพก็สามารถจะใช้วิธีการจัดการความรู้ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดความรู้หรือความเชี่ยวชาญจากตัวบุคคลสู่สังคมหรือประชาคม ในส่วนของสาขาศิลปภาพถ่ายก็คือการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ อาจารย์ผู้ช่วยสอน หรือความรู้จากการไปฝึกอบรม การเข้าร่วมการสัมมนา ถ่ายทอดไปสู่สังคมในสาขาศิลปภาพถ่ายทั้งอาจารย์ บุคลากรทุกคน รวมทั้งนักศึกษาสามารถได้ความรู้จากระบบการจัดการความรู้เหล่านี้ได้
ปัญหาที่ผ่านมาก็คือเมื่อมีการพัฒนาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาทิ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรท่านนั้น ๆ ก็ได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญไปแต่ส่วนเดียว โดยไม่มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาไปสู่สังคม หรือชุมชนใกล้ตัวได้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยอาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลา วิธีการ หรือสื่อที่มีอยู่ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม ดังนั้นการหาวิธีการจัดการความรู้เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้กัน (Show & Share) แก่สังคมและชุมชนในสาขาศิลปภาพถ่ายได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ก็จะเป็นประโยชน์อันมหาศาล
การใช้ประโยชน์จาก Blog น่าจะเป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อ Show & Share (การจัดการความรู้)ได้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ด้วยกันเอง ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเอง หรือแม้แต่บุคคลใด ๆ ที่สามารถเข้าถึง Blog นี้ได้ก็จะได้รับความรู้ไปด้วยได้เช่นกัน
สาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดทำ Blog นี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาด้านการถ่ายภาพ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาทางด้านการถ่ายภาพได้มากยิ่งขึ้นไปด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. ต้องการผู้ร่วมเขียนเนื้อหา เชิญสมัครเป็นผู้เขียนได้

    ตอบลบ