วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เกี่ยวกับสาขาศิลปภาพถ่าย

สาขาศิลปภาพถ่าย สังกัดในคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตร สาขาศิลปภาพถ่าย (ศิลปบัณฑิต) เป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2530 (มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนเป็นปีแรกเมื่อปีการศึกษา 2529) ถึงปัจจุบันได้เปิดสอนมาแล้ว 23 ปี
ตลอดเวลา กว่า 20 ปีที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้มาทางสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายได้ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และครั้งล่าสุดได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสาขาศิลปภาพถ่าย (ศิลปบัณฑิต) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรก ในหลักสูตรสาขาศิลปภาพถ่ายล่าสุดนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นหลักสูตรการถ่ายภาพที่มีเนื้อหาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเป็นการ ถ่่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว
นอกเหนือจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคือการปรังปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ทางสาขาฯ ได้ดำเนินปรับปรุงเครื่ีองมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้สอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีด้วยตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
และทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสาขาฯ ให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยการเข้าฝึกอบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมา เช่นเดียวกัน
ในปีการศึกษา 2552 นี้ทางสาขาศิลปภาพถ่่ายได้จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลระดับ High End (Hasselblad) มาสำหรับสำหรับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด รวมถึงได้สร้างห้องปฏิบัติการภาพถ่ายดิจิทัลอีก 1 ห้อง
(เป็นห้องแลปดิจิทัลที่ใช้ ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช 16 เครื่อง)
ทางสาขาวิชาศิลปภาพถ่่าย มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายอย่างเต็มที่ และมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกอย่างทุกประการจะช่วยให้การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น