วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย

การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
สาขาวิชาศิลปภาพถ่ายมีคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา ที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือในการเรียนการสอนของสาขาศิลปภาพถ่าย คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายของภาคการศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วย คุณพิชัย วาศนาส่ง เป็นประธานกรรมการ สำหรับกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง คุณนิติกร กรัยวิเชียร คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน คุณสถิตย์ เลิศในเกียรติ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งล่าสุดได้ประชุมเมื่อวันที่ี 25 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรับรองการเรียนการสอนขอองสาขาวิชาศิลปภาพถ่ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น