วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2552

นางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปภาพถ่าย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเภทภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า) รางวัลที่ 2 “ภาพเสน่ห์ของแมลงพันธุ์” โดยนายธันย์ศรุต นิธิศรีวิศาล และประเภทภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique) ได้รับรางวัลที่ 2 “ภาพความรุนแรง” โดยนายพีรพัฒน์ มูลเงิน รางวัลที่ 3 “ภาพความแห้งแล้ง” โดยนายมณเฑียร ชวลิตมณเฑียร ประจำปี 2552 สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดี และขอแสดงความชื่นชมที่นำชื่อเสีียงมาสู่สาขาศิลปภาพถ่าย


ภาพชนะเลิศ “สั่งสอน” โดยนางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย จากมหาวิทยาลัยรังสิต ระดับนักศึกษา ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า)

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล ภายใต้หัวข้อ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต”
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับแบ่งภาพการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล หัวข้อ “สัตว์ป่าและป่าไม้”
2. ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)
ในปีนี้มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดถึง 1,807 ภาพ แบ่งออกเป็น
* ระดับบุคคลทั่วไปจำนวน 1,204 ภาพ
* ระดับนักศึกษาจำนวน 603 ภาพ จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา 20 สถาบันทั่วประเทศ

ผลการประกวดระดับนักศึกษา มีผลดังนี้

ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (สัตว์ป่า)
* ชนะเลิศ “ภาพสั่งสอน”โดยนางสาวจิราภรณ์ ลัดลอย จากมหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 2 “ภาพเสน่ห์ของแมลงพันธุ์”โดยนายธันย์ศรุต นิธิศรีวิศาล จากมหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพครอบครัวเดียวกันพึ่งพากันและกัน” โดยนายสุริยะ มงคลละ จาก ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี
ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล (ป่าไม้)
* ชนะเลิศ “ภาพหมอกและควัน” โดยนายชินวัตร ใจฉลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
* รางวัลที่ 2 “ภาพความงดงามของธรรมชาติ” โดยนายนรเทพ วิจิตต์โภคิน มหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพดินแดนเหนือเมฆ” โดยนายจามิกร ศรีคำ ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ แม่ขมิ้นแดนสมดุล นายเดชาวัต ดาพะเดิม วิทยาลัยเพาะช่าง
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ศิลปะแห่งธรรมชาติ นางสาวบราลี ยสินทร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ รอยแยกของสรวงสวรรค์ นายณัฎฐ์ ผ่านลังการณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ป่าเล็กในป่าใหญ่ นายเอกชัย ทิพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
* รางวัลชมเชย ชื่อภาพ แพรวพราว นายพรภาณุ กีรัตยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ประเภทภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)
* ชนะเลิศ “ภาพสายใยแห่งธรรมชาติ” โดยนายจามิกร ศรีคำ ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
* รางวัลที่ 2 “ภาพความรุนแรง” โดยนายพีรพัฒน์ มูลเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
* รางวัลที่ 3 “ภาพความแห้งแล้ง” โดยนายมณเฑียร ชวลิตมณเฑียร มหาวิทยาลัยรังสิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น