วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พุทธทาสภาษิต


อยากอะไร - ทำอย่างไร ?


อยากหายโง่ จงพินิจพิจารณา
อยากมีธรรมศาสนา จงอดกลั้นอดทน
อยากบรรลุมรรคผล อย่าทำให้มี "ตัว"
อยากสุขกันให้ทั่ว ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อยากสนองคุณพ่อแม่ อย่าเลิกกิจแห่งสกุล
อยากรวยด้วยบุญ อย่าทำให้เลยเถิด
อยากไม่เสียชาติเกิด ก็เป็นคนให้เป็น
อยากมีความเย็น ต้องอาบด้วยพระธรรม

อยากหมดเวรหมดกรรม ต้องไม่มีตัวกู-ของกู
อยากไม่ให้ทุกข์เหลืออยู่ ต้องทำให้ว่างไปเลย
อยากให้มันลงเอย ต้องถึงความดับไม่เหลือ
อยากสุขไม่มีทุกข์เจือ ต้อง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น